Danıştay’dan belediyelerdeki kadrolaşmaya karşı emsal karar

BordoBereli

New member
Danıştay 2. Dairesi, belediyedeki dolu takımın meclis sonucuyla değiştirilmesini yasaya ters buldu.

Belediye Meclisi sonucu ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ünitesi lağvedilerek yerine Dayanak Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Ulaşım Hizmetleri Şefliği kuruldu. Ulaşım Hizmetleri Müdürü ise takımının lağvedilmesi ve öteki bir hizmet ünitesinde şeflik ihdas edilmesi niçiniyle, ihdas edilen uzman takımına atandı. Yönetim Mahkemesi’nin kapısını çalan müdür, sürecin iptalini talep etti. Mahkeme; ünitenin mülga olması ve davacının diğer bir müdürlük takımına atamasının yapılması konusunda davalı yönetimin yargı sonucu ile zorlanamayacağı öne sürülen sebebi ile davayı reddetti. Danıştay İkinci Dairesi, sonucu bozdu.

“Belediye Meclisi dolu takımda unvan değişikliği yapamaz”

Danıştay sonucunda; “Birimin iptal olması mümkün olmakla bir arada, belediye meclisinin dolu takımda ‘unvan değişikliği yapması mümkün değildir’. Davacının nazaranvinden unvanı değiştirilmek suretiyle, uzman takımına atanmasına yönelik tüzel ayrıca bir niye gösterilmemiştir” denildi.

Yönetim Mahkemesi bir daha yapılan yargılamada Danıştay’ın bozma sonucuna uyarak süreci iptal etti. Davalı belediye, ‘müdür ve şube müdürü takımına atanabilmek için gerekli en az 4 yıllık yükseköğretim mezunu olmak şartını davacının taşımadığı, bakılırsav kaidelerine haiz olmayan davacının yanılgılı yapılan atamasının bu süreçle geri alındığı ve takımının değiştirildiği’ sebebi öne sürülerek sonucu temyiz etti.

Emsal bir karara imza atan Danıştay 2. Dairesi, belediyelerin unvan değiştirerek takımlaşma formülünü yasaya ters buldu. Kararda şu sözlere yer verildi:

“Davalı idarece; Mahalli Yönetimler Çalışanının nazaranvde Yükselme ve Unvan Değişikliği Asıllarına Dair Yönetmelik’in 7 hususu gereği müdür ve şube müdürü takımına atanabilmek için gerekli en az 4 yıllık yükseköğretim mezunu olmak şartını davacının taşımadığı, nazaranv kaidelerine haiz olmayan davacının yanlışlı yapılan atamasının bu süreçle geri alındığı ve takımının değiştirildiği anlaşılmaktadır. Devlet Memurları Kanunu’nun 76. unsuru ile yönetimlere kamu gorevlilerini naklen atama konusunda takdir yetkisi tanındığı ileri sürülerek, Yönetim Mahkemesi sonucunın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Temyiz isteminin reddi ile adap ve yasaya uygun olan Yönetim Mahkemesi sonucunın onanması gerektiği düşünülmektedir. Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten daha sonra gereği görüşüldü. Yönetim ve vergi mahkemelerinin en son kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 49. unsurunda yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyizen incelenen karar adap ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz niçinleri sonucun bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Davalı iradenin temyiz isteminin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.” (İHA)
 
Üst